Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why I can't type Persian language In some secure web sites with "https" protecol?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

In the web site of our central bank of our country, I want to Type Persian language in a text box. and the web site is automatically typing Persian if also keyboard language is on "EN". And I want FireFox to do right like that. I have that problem in the accounts page. not in home page or any other public pages of the web site. the web site is secure.

In the web site of our central bank of our country, I want to Type Persian language in a text box. and the web site is automatically typing Persian if also keyboard language is on "EN". And I want FireFox to do right like that. I have that problem in the accounts page. not in home page or any other public pages of the web site. the web site is secure.