Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when printing, the orientation is set as "portrait" for the default setting on my HP printer, yet it is "landscape" when I print on firefox. HP says it is your "issue," not theirs. Please resolve, it is annoying.)

  • 2 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 2320 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mehdi_firefox

more options

When I open the "print" window, the settings have "landscape" in the orientation menu, although the default setting is "portrait" in all other settings.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Change that setting in the Print Preview window and print a page from that Preview window. Firefox will remember the setting and use it until you change it.

Firefox button - Print -> Print Preview

more options

My default printer is HP from which print taken in portrait, I have one more zebra printer which is set for landscape. I want to avoid manually changing it to landscape how can i do it