Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't seem to figure out where plugins are supposed to be installed. i am running FF6 BETA on Suse Linux 11.4

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to install Flash and Java, but all the documentation suggests there should be a 'plugins' directory - either under teh FF installation directory, or in my home directory under .mozilla/plugins. If i create the directory and create symbolic links, it doesn't seem to work. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are other folders that Firefox scans for plugins.
You can also try to create a plugin folder in the current Firefox profile folder and place the softlink in that folder.

See: