Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need help my screen is too big how do u make it smaller.

  • 2 trả lời
  • 50 gặp vấn đề này
  • 13444 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi littlebuzzon

more options

I wanna make my screen smaller

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

more options

If you got Windows 7, click start, control panel, display (make sure it's set to smaller (default), go to upper left click adjust resolution, advance settings, list all modes and then move up to the next higher resolution that's set for your computer. This solved my problem.