Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the proportional font in Firefox?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Danquebec

more options

I prefer helvetica font, so I have changed the fonts for webpages in Firefox settings to it (changed all fonts to helvetica, unchecked "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"). However, some webpages still display in what I presume is the seriff font under proportional font. It would be nice to get all webpages to display in helvetica font but it seems that firefox only allows seriff or sans seriff for the proportional font. How can I make all the webpages display with the same font: helvetica? Please do not tell me how to change the other fonts; once again, I have done that. I only want to know if and how the PROPORTIONAL FONT can be changed or disabled, so that all webpages display in helvetica.

I prefer helvetica font, so I have changed the fonts for webpages in Firefox settings to it (changed all fonts to helvetica, unchecked "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"). However, some webpages still display in what I presume is the seriff font under proportional font. It would be nice to get all webpages to display in helvetica font but it seems that firefox only allows seriff or sans seriff for the proportional font. How can I make all the webpages display with the same font: helvetica? Please do not tell me how to change the other fonts; once again, I have done that. I only want to know if and how the PROPORTIONAL FONT can be changed or disabled, so that all webpages display in helvetica.

Giải pháp được chọn

I found it. In fact, the proportional ask you if you prefer serif or sans-serif. Then, under this, you can choose what serif is, and what sans-serif is.

By example, I wanted my proportional font to be the Mona font. So I put sans-serif for proportional, and then I changed sans-serif for Mona.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Those pages may be using a different encoding and in that case you need to make the changes for that encoding (Fonts for: Western).

more options

Giải pháp được chọn

I found it. In fact, the proportional ask you if you prefer serif or sans-serif. Then, under this, you can choose what serif is, and what sans-serif is.

By example, I wanted my proportional font to be the Mona font. So I put sans-serif for proportional, and then I changed sans-serif for Mona.