Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I use Yahoo Mail all of a sudden I can't add even small attachements to the email - why? Seems to work OK in Safari. Also some web pages display oddly - seems random as to which work and which don't though!

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Examples of website issues - I log out of Yahoo mail and the yahoo home page is unreadable. If I click a bookmark to the same webpage it is OK though. Some BBC.com pages display with weird fonts, formatting etc but others seem OK or just have small formatting issues. Other websites I commonly use seem OK.

Examples of website issues - I log out of Yahoo mail and the yahoo home page is unreadable. If I click a bookmark to the same webpage it is OK though. Some BBC.com pages display with weird fonts, formatting etc but others seem OK or just have small formatting issues. Other websites I commonly use seem OK.