On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox5 is not showing BBC iPlayer Video & Radio Other browsers are all fine(Safari,IE,Chrome) The iPlayer webpage is all there but the flash video player is black. The OS is XPpro.

  • Không có trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox5 is not showing BBC iPlayer Video & Radio.

Other browsers are all fine(Safari,IE,Chrome)

The iPlayer webpage is all there but the flash video player is black. The OS is MS Windows XP Professional 32-bit SP3.

Firefox5 is not showing BBC iPlayer Video & Radio. Other browsers are all fine(Safari,IE,Chrome) The iPlayer webpage is all there but the flash video player is black. The OS is MS Windows XP Professional 32-bit SP3.