Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What general problems will I likely encounter upgrading from 3.0.19 to 5.0.1 - my attempt to upgrade to 4.0 was disastrous?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Using Win XP. When I attempted to upgrade to 4.0 nothing worked so I uninstalled. For security reasons, I know I have to upgrade. What additionally can I do to preserve my settings? I ran a backup - what else.

Using Win XP. When I attempted to upgrade to 4.0 nothing worked so I uninstalled. For security reasons, I know I have to upgrade. What additionally can I do to preserve my settings? I ran a backup - what else.