Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem updating 3.6.18 to 3.6.19 on mac intel OS X 10.4 - update doesn't work and can't find download on site to do manually. Thanks

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 827neb

more options

Today I got an automatic update window on my screen to update firefox from 3.6.18 to 3.6.19. After clicking to update, when I checked, I now have 2 firefox 3.6.18 and no 3.6.19. On the download page for 3.6.19 mac on mozilla, I only see 5.0.1 when I click on the link. I have an intel processor on my laptop and am using OS X 10.4.11. Thanks for any suggestions on what I am doing incorrectly.

Giải pháp được chọn

Look in the Mac OSX section of http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html and pick your language, most likely the English (US).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Look in the Mac OSX section of http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html and pick your language, most likely the English (US).

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Thanks James! This worked well.