Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the "Manage Bookmarks" area founds. Thx

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I cannot find the place where one can move or delete bookmarks.

Also, where is the "STOP" button to stop a website loading in progress.

Giải pháp được chọn

The menu name changed but it's taking a while to update the Knowledge Base:

Bookmarks menu > Show All Bookmarks

The Stop button is at the end of the address box (after the star icon). Once the page completes loading it turns into the Reload button, so that's probably why you haven't noticed it before.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The menu name changed but it's taking a while to update the Knowledge Base:

Bookmarks menu > Show All Bookmarks

The Stop button is at the end of the address box (after the star icon). Once the page completes loading it turns into the Reload button, so that's probably why you haven't noticed it before.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

more options

That's it. Thanks

more options

Please click the Solved It button next to the answer that answered or solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.