Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I completely uninstall Firefox on a Mac?

  • 1 trả lời
  • 214 gặp vấn đề này
  • 47763 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Helper7677

more options

Leaving position, must turn in laptop without added programs. Must completely remove Firefox. Is there more to it than removing Firefox from the Applications folder?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See: https://support.mozilla.com/en-US/kb/uninstalling%20Firefox

  • the page detects your OS automatically with the browser used to open the page.
  • To get the correct instructions:
    • If you are un-installing from an OSX system, go to the page with a system using OSX.
    • Open the page with a Windows system if un-installing from a Windows system.

Un-install your personal information also (bookmarks, passwords, etc.) as mentioned on that page.

Được chỉnh sửa bởi Helper7677 vào