Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

personas has an outdated certificate how do I fix this?

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox Personas has an outdated certificate. I Excepted the risks, but I was just wondering when it would be sorted?

Giải pháp được chọn

Are you sure that the date is also OK (you wrote about the time)?


You can rename the file cert8.db to cert8.db.old in the Firefox Profile Folder to remove all intermediate certificates that Firefox has stored by visiting secure websites.
If that helped to solve the problem then you can remove the renamed file cert8.db.old unless you have user certificates that you may want to export first and import them in the new file.
Otherwise you can restore the certificates by renaming (copying) the file back to cert8.db

Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Open Containing Folder

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The certificate is valid from 07/09/2011 until 07/13/2012

Check the date and time in the clock on your computer.

more options

The time is right. Now what?

more options

Do you have the certificate with the dates that I posted above?

What dates do you see if you retrieve the certificate?

If not then you may have an older, expired, certificate stored that you need to remove.
Always be cautius with creating a permanent exception to certificates.

more options

The certificate is up to date, this is why I was confused. Here is the screen shot.

Được chỉnh sửa bởi saneman vào

more options

Giải pháp được chọn

Are you sure that the date is also OK (you wrote about the time)?


You can rename the file cert8.db to cert8.db.old in the Firefox Profile Folder to remove all intermediate certificates that Firefox has stored by visiting secure websites.
If that helped to solve the problem then you can remove the renamed file cert8.db.old unless you have user certificates that you may want to export first and import them in the new file.
Otherwise you can restore the certificates by renaming (copying) the file back to cert8.db

Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Open Containing Folder