Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't find bookmarks button

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 608 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

I accidentally reset my menu bar to the defaults and now I can't find the bookmarks button. It's not in the Customize window.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Open Firefox -> go to View Menu -> Toolbars -> Customize -> Customize Toolbar window will open. Drag "Bookmarks" button and Drop it on the Navigation Bar.

more options

In Firefox 5, I think it defaults to being on the right end of the Navigation Toolbar. Not familiar at all with Firefox 6; have you checked the other bars?

more options

When I open the Customization window, the Bookmarks button is on the Navigation bar, and I can move it around, but when I click Done, it disappears.

more options

I see that in Firefox 5 once I've customized the bar. Seems like a bug.

more options