Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i leave firefox running whilst not using my pc for a while i get either "not responding" or it has crashed.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

i have submitted the crash reports with my email address spiritus2@live.co.uk

i have submitted the crash reports with my email address spiritus2@live.co.uk