Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox runs slowly or locks up completely

  • Không có trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I am on websites (many different ones such as Facebook, Yahoo mail, and many other sites that I visit) Facebook slows down to the point where it takes several minutes for a 'click' to register, or the program locks up completely and I have to force quit and start over. I haven't had this problem until I upgraded to Firefox 5.0. Now, it happens all the time. I love Firefox, and have always preferred it to other browsers...until this started happening.

When I am on websites (many different ones such as Facebook, Yahoo mail, and many other sites that I visit) Facebook slows down to the point where it takes several minutes for a 'click' to register, or the program locks up completely and I have to force quit and start over. I haven't had this problem until I upgraded to Firefox 5.0. Now, it happens all the time. I love Firefox, and have always preferred it to other browsers...until this started happening.