Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web. What to DO???? Help!!!

  • 1 trả lời
  • 613 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

frustrated, cant access my att e-mail please help

frustrated, cant access my att e-mail please help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A possible cause is security software (firewall) that blocks or restricts Firefox or the plugin-container process without informing you, possibly after detecting changes (update) to the Firefox program.

Remove all rules for Firefox from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full unrestricted access to internet for Firefox and the plugin-container process and the updater process.

See: