Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing bookmarks from httml file not working

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I exported all my bookmarks from my laptop to an external hdd , the file is in html format. when i go to import bookmarks and choose file nothing happens and the bookmakrs do not import.

The other option i have is that on my iphone i have firefox home with all the bookmarks , are you able to export bookmarks from this device to then import into pc  ?

Được chỉnh sửa bởi jezrp vào