Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What happened to the realplayer download button that used to appear above and to the right of video windows asking if I want to download the video?

  • Không có trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
more options

Before I downloaded the latest version of Firefox when I would look at a video on youtube or another site a button would appear above and to the right of the video window when I put the cursor over the video window. The button was from Realplayer asking if I would like to download the video. That button and my ability to download videos is gone. I checked the frequently asked questions and everything they said has been done but I still can't download videos. Help!!!

Before I downloaded the latest version of Firefox when I would look at a video on youtube or another site a button would appear above and to the right of the video window when I put the cursor over the video window. The button was from Realplayer asking if I would like to download the video. That button and my ability to download videos is gone. I checked the frequently asked questions and everything they said has been done but I still can't download videos. Help!!!