Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 5 cannot installed a google automatic web translation? i want to get back my old mozilla firefox?

  • Không có trả lời
  • 71 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

firefox 5 cannot install a google automatic web page translation? i want to get back my old mozilla firefox which can i installed a google web automatic web page translation pls? thank you, pls let me know how to do? thanks