Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

.pdf hyperlinks in word open in Internet Explorer instead of Firefox

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi atreyu

more options

I have website addresses copied and pasted into a word document, which automatically makes them a hyperlink. Normal website addresses open fine in firefox (which is my default browser) when I Ctrl+click on them. Web links to a .pdf, however, open Internet Explorer and then open in Adobe Acrobat inside Internet Explorer. How can I get .pdf links to open in Firefox when I Ctrl+click on them?

I have website addresses copied and pasted into a word document, which automatically makes them a hyperlink. Normal website addresses open fine in firefox (which is my default browser) when I Ctrl+click on them. Web links to a .pdf, however, open Internet Explorer and then open in Adobe Acrobat inside Internet Explorer. How can I get .pdf links to open in Firefox when I Ctrl+click on them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have the same problem (roughly) - I have PDF hyperlinks in an Excel spreadsheet and, when clicked, instead of them opening directly in Acrobat (or via Firefox, my default browser), they open via IE. Regular HTML links in the Excel spreadsheet open in Firefox.

I have enabled the Block PDF files' access to all web sites option under Trust Manager category in the Adobe Reader Preferences tab.

I have also disabled the Adobe PDF Link Helper Extension in the Manage Add-ons tab in IE.

Obviously, neither of these settings made any difference.


  • Windows XP Pro SP3
  • Microsoft Office Excel 2003 SP3
  • Internet Explorer 8.0
  • Adobe Reader X (Version 10.1.1)
  • Firefox 8.0