Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Free Ride games wasincluded in a Firefox update and now I cannot remove the tool bar.

  • Không có trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

I updated FireFox. Free Ride Games tool bar was included in the download even though I did not want the stupid tool bar. Now I can do nothing without the Free Ride Games Tool bars approval. Free Ride games will not delete. Free Ride Games is not listed as being on my computer to delete. I want it off. If I have to delete Firefox to do so I will and never come back to Firefox to avoid this problem again. I am not happy with FireFox and this spy ware spamming add on.