Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I tell Firefox to block unwanted web sites, i.e. a black list?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WB2ZKX

more options

Is there a feature in Firefox to create a "black" list of unsolicited web sites/pages that are blocked?

Is there a feature in Firefox to create a "black" list of unsolicited web sites/pages that are blocked?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Ed: Thanks so much for your solution to my problem. I'm now building my "black" list of annoying unsolicited web pages.

Bill, WB2ZKX