Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having trouble moving browser with pointer

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
more options

when trying to move my browser, with the mouse pointer, it does not move right away. I have to keep playing with in different spots to get it to move. This only happened with the new Firefox

when trying to move my browser, with the mouse pointer, it does not move right away. I have to keep playing with in different spots to get it to move. This only happened with the new Firefox