Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a windows XP and I use evernote and it is not compatiable with mozilla 5 can i go back to mozilla 4

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4