Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whe i updated to Firefox 5, the shortcut options (most visited pages) that appear on opening new tab, are all lost and the add-ons including google translator add-ons are gone. I cant find my add-ons even if i re-installed them. Pls help.

  • 2 trả lời
  • 58 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

Whe i updated to Firefox 5, the shortcut options (most visited pages) that appear on opening new tab, are all lost and the add-ons including google translator add-ons are gone. I cant find my add-ons even if i re-installed them. Pls help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The most visited page is generated by the google toolbar that is not compatible with firefox 5.

Try using the addon compatibility reporter. It will restore your google toolbar but the most visisted page will still be empty..

more options