Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do my file uploads consistently crash at about 82mb?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

I'm a film maker and have been having problems uploading my work. File size 1.37 GB, 39.33 min movie, 640x480, but I consistently keep getting a error, after the file is at about 60ish%, that says "Server error. The connection has been reset". What are the file size limits for upload on firefox 5? Is there a way for you to accelerate firefox? Is it possible for you to accommodate media makers who might be uploading larger file sizes?

I'm a film maker and have been having problems uploading my work. File size 1.37 GB, 39.33 min movie, 640x480, but I consistently keep getting a error, after the file is at about 60ish%, that says "Server error. The connection has been reset". What are the file size limits for upload on firefox 5? Is there a way for you to accelerate firefox? Is it possible for you to accommodate media makers who might be uploading larger file sizes?