Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Taxonweb error 'ssl_error_handshake_failure_alert' Wat moet ik instellen?

  • 3 trả lời
  • 78 gặp vấn đề này
  • 2782 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 3.0.10 installed. Eid works correctly. Error when connecting : ssl_error_handshake_failure_alert secure site : ccff02.minfin.fgov.be Message : SSL-peer kon niet onderhandelen over een acceptabele set beveiligingsparameters.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Your Firefox 3.0.10 version may be too old.
Try to install the latest Firefox 3.6.x version (the site doesn't currently support Firefox 4 and later).

more options

I have the same problem, but with Ubunut 10.10 and Mozilla Firefox 3.16.18, so ??? Thanks in advance for your help. Regards, ds.

more options

Check the date and time in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar.