Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When will my Roboform be usable again?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
more options

I installed the latest "fix" on Firefox today, without realizing it would wipe out my Roboform toolbar. Now apparently I have to wait for some sort of updated Roboform toolbar to be made, and have to install that. Anyone have an idea when it will be available, or if Mozilla will fix the "fix" that destroyed the Roboform toolbar?