Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I thought 4 was new but ended up downloading 5. Is that a Beta? and should I have downloaded 4?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Fire Fox 4 reminders kept popping up and finally I had time to download. Then FF5 was available so I did download it but wondered why FF5 was not shown or talked about in the video. Now wonder if it is a Beta??

Giải pháp được chọn

Firefox 5 was officially released yesterday, so most likely you have the final release rather than the beta.

(And yes, it is strange that updates will now be in whole numbers rather than point releases.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 5 was officially released yesterday, so most likely you have the final release rather than the beta.

(And yes, it is strange that updates will now be in whole numbers rather than point releases.)