Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded newest version yesterday; today, white screen with logo and light blue bar. Help

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Firefox isn't working--no homepage, no toolbars, etc. Just white screen with Firefox logo in light blue band. Help!

Firefox isn't working--no homepage, no toolbars, etc. Just white screen with Firefox logo in light blue band. Help!