Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A few days ago, Firefox became too big for my screen. I have to move the the cursor to the very top to get the menu bar to show, and then it only stays if I hold the cursor there. Very annoying.

  • 2 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 678 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dfeldman26

more options

The bottom of the browser window is also below the bottom of the screen.

Giải pháp được chọn

Try this: It is possible you have accidently hit F11 to display in full screen mode.

Press F11 to toggle away from Full screen mode.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try this: It is possible you have accidently hit F11 to display in full screen mode.

Press F11 to toggle away from Full screen mode.

more options

Yreka! Must have hit F11. Hit it again and toggled away to regular view. Thank you.