Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is there a book mark on my tool bar?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I switched to 5 all my bookmarks got bigger and on the tool bar. I also got a book mark on the toolbar and since this is the second one and is using up space how do I get rid of it? Also how can I make all the book marks on the tool bar fit like they used too?