Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

changing Tab homepage

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
more options

I downloaded iMesh music downloads, and it changed my Tab page to its search engine, i do not want to uninstall iMesh, i would like to change my Tab homepage to either blank, Firefox page, or one of my own picking, but i cannot find any setting in which to do so. do you even have one??