Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't know how to get started using this browser. How do I get the Firefox bar, etc.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alan_r

more options

I don't know how to get started using Firefox. I downloaded the new version but don't know how to get to the page where the Firefox program begins.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Installing Firefox(after you've downloaded it) should leave a Firefox desktop icon which you double click to open the browser.

This is a good place to start -

http://support.mozilla.com/en-US/kb/getting-started-firefox

As you get going, try left and right clicking everything in sight just to learn what's there.

And spend a bit of time on this page -

http://support.mozilla.com/en-US/home

The mechanics and techniques are not so very different to Internet Explorer. Customization is a strength of Firefox.

Được chỉnh sửa bởi alan_r vào