Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I upgraded to ff 5. Now my robofor toolbar is gone and I cant find it. How do I fix this?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mel12944

more options

Can I go back to an older version of firefox?

Giải pháp được chọn

Forgot to say that you can reinstall an earlier version (before 4.x) of Firefox and it Roboform 6.x and earlier will work as usual. You can get the last FF 3.x version from majorgeeks.com I think it is Firefox version 3.6.18

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Roboform 6.x and earlier is incompatible with FF 4.x and above. You will have to purchase an upgrade to RoboForm 7.x

more options

Giải pháp được chọn

Forgot to say that you can reinstall an earlier version (before 4.x) of Firefox and it Roboform 6.x and earlier will work as usual. You can get the last FF 3.x version from majorgeeks.com I think it is Firefox version 3.6.18

more options

Thank you for taking the time to answer! I love FF but hate all the updates needed for it to coincide with the other programs we can't live without. :)

Take care and thanks again.