Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i'm used to a column on the right side of the browser with all my bookmarks arranged vertically. it's gone all of a sudden

  • 3 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Actually, I meant left side. I just updated to Firefox 5 and the left hand vertical column with my bookmarks disappeared. That's how I wander through the web. I can't find a way to put it back.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

{ Ctrl + B }

more options

Thanks. I feel dumb but am grateful for your fix.

Thanks

more options

Also via:

  • View > Sidebar > Bookmarks

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.