Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 5 extensions.checkCompatibility = False doesnt work

  • 3 trả lời
  • 55 gặp vấn đề này
  • 351 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just upgraded to Firefox 5 and I cannot get my old addons working even thought I got "extensions.checkCompatibility" set to false. How to bypass?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You're using an incomplete preference - it is missing 5.0.

Try using this extension to override compatibility.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter/
Then you can report which extension work in 5.0 and which don't work completely & tell the developer which features aren't working.

more options

I figured it out!

I had to create a new boolean called "extensions.checkCompatibility.5.0" then set it false.

more options

Giải pháp được chọn