Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks toolbar is selected in view/toolbars, but doesn't appear - any hints?

  • 6 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jingarelho

more options

when the bookmark toolbar is selected, a space for it appears where it should be (above the tabs) but with nothing on it. When you deselect, the space disappears. The items on the bookmark toolbar are accessible via the bookmarks menu (bookmarks/bookmarks toolbar). Another thing is that "organize bookmarks" option is not listed on the menu under bookmarks. Everything else is working fine.

when the bookmark toolbar is selected, a space for it appears where it should be (above the tabs) but with nothing on it. When you deselect, the space disappears. The items on the bookmark toolbar are accessible via the bookmarks menu (bookmarks/bookmarks toolbar). Another thing is that "organize bookmarks" option is not listed on the menu under bookmarks. Everything else is working fine.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options
  1. Go to View -> Toolbars -> Customize
  2. Drag the item shown in screenshot onto the bookmarks toolbar.
more options

Also, perhaps it's a profile/add-on/plugin problem?.. Might wanna test that, by either starting Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode and/or creating a new (fresh) Firefox Profile. :)

more options

Thanks Gryllida - that fixed it. Appreciate your help. drmc

more options

Good tips Corilya - I'll check these out too.

more options

As far as Organize Bookmarks gone missing, that menu item was renamed to Show All Bookmarks in Firefox 4.

more options

problem solved with the solution given by Gryllida. thanks m8!

Được chỉnh sửa bởi Jingarelho vào