Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

  • 3 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

Giải pháp được chọn

You can only change the update channel if you uninstall Firefox and delete the Firefox program folder or install a release or beta version that copies a new file channel-prefs.js. Updating Firefox never changes the update channel. Only a full install will do that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

Release. I went back to 4.0.1, but still can't change it.

more options

Giải pháp được chọn

You can only change the update channel if you uninstall Firefox and delete the Firefox program folder or install a release or beta version that copies a new file channel-prefs.js. Updating Firefox never changes the update channel. Only a full install will do that.