Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web pages suddenly aren't printing correctly - thefont is very small and it only prints part of the info centered on the page -what can I do about this?

  • 3 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DanuteK

more options

The printing on the page uses only about 1/6 to 1/8 of the width of the paper and is centered and only prints about 27 characters and in a very small font. Also some web pages won't print out any info at all except for header info at the top.

The printing on the page uses only about 1/6 to 1/8 of the width of the paper and is centered and only prints about 27 characters and in a very small font. Also some web pages won't print out any info at all except for header info at the top.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Check your printer's settings. Also, try File -> Page Setup and uncheck the "Shrink to fit Page Width" option.

more options
more options

OMG, thank you! It worked. Here's what I did (I have a Mac):

File-> Page Setup...->

  1. Settings: <page attributes>
  2. Format for: I made sure my printer was selected.
  3. Paper size: I put <US Letter> or <borderless 8.5" x 11"> both work. This is where the settings had been off!
  4. Scale: I put <100%> - it had been at 500% which didn't help either.

Được chỉnh sửa bởi DanuteK vào