Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After I installed 4.0.1 I can't install add-ons. I have tried to reinstall firefox but it wont help. What is the problem?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

My computer: 'Mac OS X' Version 10.5.8 Processor: 2,53 GHz Intel Core Duo Memory: 4 GB 1067 MHz DDR3

When I try to install an add-on, the installation bar won't move, and I can't remove/delete the progress too.