Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

internal document hyperlinks not working

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have created an html web page with internal hyperlinks to parts of the page e.g. <a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="#qm_1.0">QM 1.0 </a>. These links work fine in IE but not with Firefox. Hyperlinks to other pages are ok.

Giải pháp được chọn

That is this code:

<a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="qm_1.0">QM 1.0 </a>
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Remove the # from the name, and you should be using id= in either case no #

Use # only on the link.

more options

Giải pháp được chọn

That is this code:

<a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="qm_1.0">QM 1.0 </a>