Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I set a default window size when Firefox opens (on a Mac)?

  • 4 trả lời
  • 31 gặp vấn đề này
  • 14215 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WanderingScot

more options

Firefox opens at random sizes, sometimes full screen, sometimes not

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If

  • Changes made to the browser window's size and position are not remembered when you restart Firefox.

Then see:

more options

Thank you very much.

more options

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.