Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't download the Flash Player 9 until I close Firefox. How do I do this?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to download the flash player. However, I get a message from the flash player people that says: "The installer will automatically continue when these conflicting applications are closed: Mozilla Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  1. Download and save the Flash installer to the desktop.
  2. Close Firefox via File > Exit
  3. Start the Flash installer with a double-click on the desktop icon.

If you still get that error then check the Task Manager for hanging Firefox processes.

See "Hang at exit":