Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I was not able to install Firefox 4.o.1 for windows because the system indicates that there was no source material for it

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

The current version of firefox on my computer is getting outdated, and i was prompted to install the upgrade, Firefox 4.o.1 for Windows. During the installation process, the process was terminated because the source material for the upgrade was not available. Hence, how do i get the source material for the installation process to be completed?