Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

passwords, why does firefox ask for my password on some sites while it automaticly signs in on other sites

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

passwords, why does Firefox ask for my password on some sites while it automatically signs in on other sites. I have 2 sites that would connect automatically now that I've upgraded to Firefox 4 I have to sign in all the time.

passwords, why does Firefox ask for my password on some sites while it automatically signs in on other sites. I have 2 sites that would connect automatically now that I've upgraded to Firefox 4 I have to sign in all the time.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites remembering you and automatically log you in is stored in a cookie.

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.