Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use Google for my home page, when I open a new TABBED page the curser is placed in the webpage address bar instead of the Google search box, how can I make the curser be in the Google search text box when opening a new tab?

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I use Google for my home page, when I open a new TABBED page the curser is placed in the webpage address bar instead of the Google search box, how can I make the curser be in the Google search text box when opening a new tab? It didn't use to do this until FF 4.0. Thanks