Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where does firefox store the bookmarks files?

 • 3 trả lời
 • 171 gặp vấn đề này
 • 12 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Computer Care Clinic

more options

Where does firefox store the bookmarks, saved passwords, optional settings, etc.? Can these files be moved to a directory of my choice so I can easily back them up?

Thank you, Paul

Where does firefox store the bookmarks, saved passwords, optional settings, etc.? Can these files be moved to a directory of my choice so I can easily back them up? Thank you, Paul

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox stores the user data in the profile folder. For details of the location of the profile folder and its contents see http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox

To backup the Firefox user data you can backup the entire profile folder.

more options

Tony,

Thanks for the help on locating the data files.

Is it possible for me to choose a different location and drive for those files that would make backing up this changeable data easier?

more options

On Windows 2000 and Windows XP, profile folders are in this location, by default:

  C:\Documents and Settings\<Windows login/user name>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile folder> 

The Application Data folder is a hidden folder; to show hidden folders, open Windows Explorer and choose "Tools → Folder Options → View (tab) → Show hidden files and folders".

On Windows Vista and Windows 7, profile folders are in this location, by default:

  C:\Users\<Windows login/user name>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile folder>. 

The AppData folder is a hidden folder; to show hidden folders, open a Windows Explorer window and choose "Organize → Folder and Search Options → Folder Options → View (tab) → Show hidden files and folders".

On Windows 2000, XP, Vista, and Windows 7, you can also use this path to find the profile folder, even when it is hidden:

  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile folder> 

%APPDATA% is a variable represents the C:\Documents and Settings\<user name>Application Data folder on Windows 2000/XP and the C:\Users\<user name>\AppData\Roaming folder on Windows vista and Windows 7. Image:Appdata.png

To find a profile folder in the default location on Windows 2000, XP, Vista, or Windows 7:

  Press "Windows key Image:Windows_Key.png + R" to open the Run box
  (or, you can click "Start → Run..." on Windows 2000/XP)
  In the Run box, type in %APPDATA%
  Click OK. A Windows Explorer window will appear.
  In this window, choose Mozilla → Firefox → Profiles. 

Each folder in the "Profiles" folder (e.g., "xxxxxxxx.default") is a profile on your computer.