Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Mac OS X 10.4.11 and I'm trying to upgrade to Firefox 4.0.1 or higher. When I attempt this, I get a message from FireFox that it can't upgrade my version of Mac. I think Mac 10.4 or higher is all that is needed. Help! ... Thanks you in Advance!!!

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 202 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi amwpsw00

more options

I'm trying to upgrade to a higher version of Firefox.

This will allow me to then upgrade my Yahoo mail. I've tried to upgrade Firefox several times over the last week and have received a message that my version of Mac (OS X 10.4.11) can't be upgraded by Firefox. I'd like to upgrade to the newest version of Firefox or at least version 4 to then be able to upgrade Yahoo mail.

Please help!! ... and Thanks is Advance for your help!!! Tony

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. The latest version that runs on OS X 10.4.11 is Firefox 3.6, you can get it from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. The latest version that runs on OS X 10.4.11 is Firefox 3.6, you can get it from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

more options

Tony E. this was very helpful! It has provided a short term fix for me. I realize now I need to update my OS X version in the next few months. Thanks again! Tony W.

Được chỉnh sửa bởi amwpsw00 vào