Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of startnow toolbar and webpage?

  • 21 trả lời
  • 1381 gặp vấn đề này
  • 37219 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jevis

more options

My firefox webpage is blocked. Startnow webpage is over the firefox webpage. It will not delete and i can't get rid of it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I got this and couple of other tool bars and was really fedup with them. This is how you remove start-now and other unwanted tool bars. Go to options >Add on>Extensions - and this is where you delete them or Disable them.

  1. 1
  2. 2